Bildcollage med skulpturer på Hildasholm, spelman och Nyfiket på gammelgården i Rättvik

Nationell strategi med fokus på kulturturism

De kulturella och kreativa branscherna utgör en ny basindustri i Sverige och bidrar till platsens identitet genom ett rikt utbud och mångfald av kulturupplevelser för både lokalbor och besökare. I Dalarna har vi alla möjligheter att stärka vår redan starka position, både nationellt och internationellt.

I början av april lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen gällande en ny strategi för Sveriges kreativa och kulturella branscher. Visionen är att Sverige 2033 stärkt sin position som ett ledande land inom dessa näringar.

En förstudie om svensk kulturturism som Visit Sweden presenterade 2023 ligger delvis till grund för den nya strategin.

   – Visit Dalarna var delaktiga i förstudien där vi lyfte kulturturism i Dalarna utifrån olika aspekter. Det är glädjande att se att man lyssnat på oss och därmed har förankringar till verkligheten som gynnar företag och föreningar i Dalarna. Vår medverkan till den nya strategin är ett bevis för att det vi jobbar med på lokal och regional nivå även har inverkan på nationell nivå, säger Elin Alsiok, affärsutvecklare inom kulturturism på Visit Dalarna.


En tioårsplan med en stark vision

De kulturella och kreativa branscherna har blivit en allt viktigare del av näringslivet och arbetsmarknaden i Sverige, EU och övriga världen. I den skrivelse som kulturminister Parisa Liljestrand överlämnade till riksdagen i april, sammanfattas en önskad utveckling för de nämnda branscherna under de kommande tio åren. Visionen för 2033 lyder:    
”Sverige har stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna. Branscherna har god tillväxt och bidrar till svensk ekonomi och ett dynamiskt näringsliv i hela landet, ökad export och en positiv Sverigebild i utlandet. Företag inom de kulturella och kreativa branscherna bidrar till en mångfald av kulturella uttryck och kulturupplevelser i hela landet.”

   – Jag är glad över att de kreativa och kulturella näringarna lyfts ytterligare en nivå, och att betydelsen av besöksnäringen lyfts som en basnäring. Strategin skapar bättre förutsättningar för företag och föreningar vad gäller att locka fler gäster och besökare. Även mindre företag och föreningar bidrar till destinationsutveckling, så det är bra att även de prioriteras, säger Elin.


Strategin ur ett dalaperspektiv

Som Dalarnas destinationsbolag har Visit Dalarna en viktig roll i att medverka till opinionsbildning för besöksnäringen i allmänhet men för Dalarna i synnerhet. Förhoppningen är att den nya strategin skapar bättre förutsättningar för aktörerna inom besöksnäringen i Dalarna, vilket i nästa led kan bidra till ökad beläggning och omsättning.

I strategin lyfts också platsens identitet och attraktionskraft där företagen inom kreativa och kulturella näringar starkt bidrar genom ett rikt utbud och mångfald av kulturupplevelser.

     – Vi är glada att kulturturismen och dess betydelse för platsens identitet lyfts så tydligt. Det är också glädjande att företag i dessa branscher hamnar i fokus och att deras värde synliggörs ur fler perspektiv.

Företrädare för Visit Dalarna har även varit aktiva i en styrgrupp för ”Kulturarvet som besöksmål” som även den lyfts in i strategin.

   –  Det är viktigt att komma ihåg att Dalarnas företag, och även alla föreningar som ofta styrs av ideella krafter, är med och stärker bilden av Sverige i utlandet. Och att kulturturismens ökade betydelse är något vi alla tjänar på. Den är inte bara till fördel för våra gäster och besökare, utan även för oss som redan lever och verkar här, säger Elin och fortsätter:

    –  Det är också av betydelse att företag i kreativa och kulturella branscher erbjuds och prioriterar kompetensutveckling samt att det finns trygghetssystem som gör att aktörer vågar satsa – vi ser glädjande på att detta är ett av målen i den nya strategin.


Kulturarvet som besöksmål 2.0

Som en effekt av den nya strategin har redan en utlysning av projektmedel skett, detta med fokus på att utveckla kulturarvsturismen.

Vist Dalarna deltar i höst i den beviljade insatsen Kulturarvet som besöksmål 2.0 tillsammans med fyra andra regioner och Sveriges hembygdsförbund. Projektet leds av Graffman AB som arbetar med att driva utvecklingsprocesser inom bland annat plats- och destinationsutveckling.

    –  Projektet ger oss möjlighet att synliggöra hembygdsgårdar i Dalarna och deras framgångar relaterat till produktutveckling, prissättning och platsutveckling. Vi kommer även att få ta del av goda exempel och värdefulla lärdomar från andra hembygdsföreningar i Sverige och förmedla till våra aktörer i Dalarna för att dessa ska kunna fortsätta att utvecklas på ett framgångsrikt sätt, avslutar Elin Alsiok.


Här kan du ta del av regeringens skrivelse (pdf)
Länk till Visit Swedens förstudie