Vi är övertygade om att framtidens resenärer kommer att söka sig till de regioner, destinationer och företag som arbetar aktivt med hållbarhet. Vi driver därför arbetet mot att Dalarna ska vara en hållbar destination både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det inkluderar även vår egen organisation och verksamhet. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete, vilka definitioner av hållbarhet vi arbetar efter och läsa vår hållbarhetspolicy.


Två personer som går md sina cyklar.
Två kurbitsmålade julkulor på Leksands julmarknad
Renar som går på fjäll.

Hållbarhet är ett av våra övergripande fokusområden som ska genomsyra alla utvecklingsområden, oavsett om vi arbetar med framtidens marknadskommunikation eller vår interna produktutveckling. Tillsammans med Digitalisering och Internationalisering är dessa de tre viktigaste utmaningarna som vi i Dalarna måste hantera för att vara konkurrenskraftiga i en global konkurrens 2030.

För besöksnäringen är det en överlevnadsfråga. Ur marknadsperspektivet är det en nödvändighet – regioner, destinationer och företag som inte upplevs som ansvarstagande i ett hållbarhetsperspektiv väljs bort av konsumenterna. För vår egen skull handlar det om att vår upplevelseproduktion inte tär på de resurser vi har i termer av miljö och kulturhistoria, att de är långsiktigt lönsamma och att besöksnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i hela Dalarna.​

Så definierar vi hållbarhet

  • Ekonomisk hållbarhet – en långsiktig ekonomisk tillväxt för verksamheten utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.
  • Miljömässig hållbarhet – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.
  • Social hållbarhet – utveckling av ett samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum.

Tre olika ikoner på Hållbarhet.

Hållbara företag

Ett företag som arbetar medvetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela verksamheten. Företaget har genomgått en hållbarhetsanalys enligt GSTC:s kriterier som uppvisar god hållbarhetsgrad alternativt har en certifiering, märkning eller standard inom hållbarhet.​

Det innebär att:

  • företaget arbetar för ökad hållbarhet genom hela värdekedjan från leverantör till konsument och låter lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas i affärsmodellen eller att affärsmodellen bygger på hållbarhet. ​
  • företagets ledning arbetar medvetet med hållbarhet inom hela verksamheten och har viljan till fortsatt hållbar utveckling, att personal har fått kunskap om och arbetar med hållbarhet i sitt dagliga arbete samt att kunder uppmuntras till hållbara insatser genom kommunikation.​
  • certifiering, märkning eller standard utgår från de som finns specificerade för besöksnäringsföretag på Tillväxtverkets hemsida.​

Färdplan för hållbar utveckling

Med målsättningen att Dalarna ska vara en hållbar destination handlar det om att maximera de positiva effekterna av besöksnäringen samtidigt som vi jobbar långsiktigt för att minimera de negativa effekterna. Att vår upplevelseproduktion inte tär på de resurser vi har i termer av miljö och kulturhistoria, att de är långsiktigt lönsamma och att besöksnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i hela Dalarna.

Klicka på bilden så tar vi dig vidare och berättar om Färdplan för Dalarna som en hållbar destination (upplevs bäst på dator).

Startbild på hållbarhetsplan.

GSTC logga.

GSTC för besöksnäringen

Vi arbetar sedan 2019 med GSTC:s (Global Sustainability Tourism Council) metod som utgår från de globala målen i Agenda 2030 men där kriterierna är anpassade för besöksnäringen.

I september 2023 anslöt sig Visit Dalarna som medlem i GSTC. Medlemskapet ger oss tillgång till ett globalt nätverk av aktörer inom turism, som till exempel destinationer, regioner och besöksnäring. Det är ett viktigt steg i Visit Dalarnas hållbarhetsarbete där vi kan vara en del i kunskapsutbytet mellan organisationer som jobbar med hållbara destinationer världen över och som vi sedan kan sprida vidare i vår region.  

Läs mer om GSTC här

Hållbarhetspolicy och Miljöplan

Förutom att vi arbetar för att Dalarna ska bli en hållbar destination ur ett besökarperspektiv, har vi även arbetat fram en hållbarhetspolicy och en miljöplan för vårt interna arbete. En hållbarhetsplan för destinationen beräknas vara klar under 2022.

Det huvudsakliga syftet med policyn är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet i verksamheten ska bedrivas. Vi på Visit Dalarna har ambitionen att Dalarna ska vara en hållbar destination ur samtliga tre aspekter – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – enligt definitionerna här ovanför.

Läs vår hållbarhetspolicy

Läs vår miljöplan