Tjej som sitter på en bänk i skogen och kollar på solnedgången.

Hållbara upplevelser i och mellan Siljan Geopark och Världsarvet Falun

– utveckling av transformativa produkter och lönsamma företag

I Dalarna har vi ett geografiskt område som erhållit världsarvsstatus, Världsarvet Falun och Kopparbergslagen och ett geografiskt område som erhållit nationell geoparksstatus, Siljan Geopark. Dessa utmärkelser har hög internationell status och områdena har stor potential att vara stora besöksmål.


Om projektet

Genom en ökad samverkan mellan Siljan Geopark, Världsarvet Falun och entreprenörer relaterade till dessa besöksmål kan flerdimensionella värden och nya attraktiva besöksanledningar till regionen skapas. 

För att underlätta för företagen att utveckla och kommunicera sina erbjudanden av upplevelser kopplat till Siljan Geopark och/eller Världsarvet Falun kommer projektet att ta fram ett kunskapsmaterial som kan spridas till entreprenörer och aktörer. 
 
Projektet vill erbjuda besöksnäringsföretag som är intresserade av att utveckla produkter till de målgrupper som tagits fram i de tidigare genomförda projekten samt att dra nytta av resultatet av interpretationsplanen och varumärkesarbetet. Det handlar om att hjälpa företagen att utveckla produkter med ett lärande innehåll som efterfrågas i allt högre grad enligt aktuella trendanalyser. 
 
Siljan Geopark och Världarvet Falun täcker var för sig stora geografiska områden. Det gör det svårt för besökare att få översikt över de platser som kan vara intressanta inför ett besök. Gästen behöver ökad kunskap för att öka sin förståelse för helheten och dess komplexitet. Genom att skapa digitala besökscentrum som samlar informationen om utvalda siter (besöksmål) i Siljan Geopark respektive Världsarvet Falun kan gästen ges ökad kunskap om helheten samt vad som kan upplevas, var och hur. Ett virtuellt besökscentrum som paketeras i appen Visit Dalarna Travel Guide gör informationen tillgänglig för de som planerar sitt besök men även de som är på besök i geoparken och/eller världsarvet.  

Målgrupper för projektet 

Arbetet riktar sig primärt till besöksnäringsföretag i Dalarna med behov av och möjlighet att utveckla sina produkter utifrån respektive interpretationsplaner för Siljan Geopark och Världsarvet Falun. 

Övergripande mål

Det övergripande målet är att Dalarna upplevs som en ansvarstagande hållbar destination ur alla dimensioner – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Att vår upplevelseproduktion inte tär på de resurser vi har i termer av miljö och kulturhistoria. Att företagen är långsiktigt lönsamma och därmed mer stabila samt att besöksnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i hela Dalarna. 

Det uppnår vi genom att skapa de bästa förutsättningar för aktörer att utveckla produkter riktade till de besökarmålgrupper som identifierats i tidigare genomförda projekt kopplade till Världsarvet Falun (Stärka världsarv 2019-2021) och Siljan Geopark (GNIST 2020-2022).

Målet är även att ge ökad kunskap, kännedom och erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer och aktörer i Världsarvet Falun och Siljan Geopark vilket i sin tur berikar mötet, förståelsen och upplevelsen för besökaren.

Kunskapsmaterial:
Inom ramen för projektet har flera guider tagits fram. Du hittar dem i pdf-format här:

Projektperiod: 2022-04-01 till 2023-02-28

Finansiärer: Projektet finansieras av Tillväxtverket, Falu Kommun och Länsstyrelsen Dalarnas län.

Kontaktperson:
Lotta Magnusson, projektledare
lotta.magnusson@visitdalarna.se

Logotyper Tillväxtverket, Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna.