Vy över sjön Siljan från Gesundaberget.

Sverige Norden Europa Världen – Internationalisering av Dalarnas besöksnäring

Tillväxten i den svenska besöksnäringen har varit stark de senaste tio åren och den har nästan helt byggt på utländska gäster. Prognoserna pekar på att detta förhållande inte kommer att ändras. Ska vi i Dalarna öka vår omsättning och göra fler och bättre affärer måste vi i högre grad attrahera internationella gäster.


Vi behöver arbeta med internationaliseringen av hela kedjan i Dalarnas besöksnäring, från kunskap och kompetens till produktutveckling och internationell kommunikation. Visit Dalarna driver ett treårigt projekt kring internationalisering av Dalarnas besöksnäring där Region Dalarna och Tillväxtverket är medfinansiärer.

Vad händer i projektet?

  1. Masterplanarbete Projektet ska ta fram en masterplan för besöksnäringens internationella arbete. Vi arbetar med travel trade (B2B)-aktiviteter på de prioriterade marknader som identifieras i masterplansarbetet och matchar utländska researrangörers efterfrågan med företagen i Dalarnas erbjudanden. Genom kommunikationsaktiviteter på de prioriterade marknaderna arbetar vi med att bygga kännedom och lyfter fram Dalarnas profilbärare och exportmogna produkter i olika försäljningskanaler. Projektet deltar även i olika säljevent för både travel trade och slutkonsument.
     
  2. Kund och marknadskunskap Projektet tar fram fördjupad kunskap om marknader, målgrupper, drivkrafter, köpbeteende, reseupplevelsen m m. I nästa steg tar vi kunskapen vidare och bygger ”personas” av de kunder som är intresserade av att besöka Dalarna. ”Personas” beskriver målgrupper utifrån deras beteende, attityder, kunskaper, datorvana mm.
     
  3. Affärsutveckling Projektet arbetar med kunskapsförmedling till deltagande företag för att uppnå exportmognad på olika marknader. Kunskapen förmedlas till lokala besöksforum, befintliga affärsnätverk, tematiska produktnätverk och på regionsövergripande seminarier samt vid deltagande i kunskapsresor till de prioriterade marknaderna. Vi stöttar dessutom företagens produktion av exportmogna erbjudanden genom användandet av produktutvecklingsprocesser som Affärsdrivna nätverk och Produktlabb.

Målgrupper

Projektet vänder sig till både interna och externa målgrupper:

  • Internt berörs alla aktörer inom besöksnäringen i Dalarna; företag, organisationer/föreningar och destinationsbolag (samägs ofta av det privata och offentliga) som på något sätt möter regionens besökare i sin dagliga verksamhet och som vill arbeta med export av sina produkter.
  • Externa målgrupper är branschaktörer som t ex agenter/researrangörer, medier och utländska besökare.

Övergripande mål

Det övergripande målet är att, genom en gemensam vision och strategi för besöksnäringsklustret i Dalarna utveckla besöksnäringen så fler affärer, såväl nationellt som internationellt, skapas och därmed öka omsättning och sysselsättning i Dalarna.

Projektet knyter väl an till Dalarnas besöksnäringsstrategi 2030. I den är målsättningen att: Dalarna ska vara Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelse året runt.

Projektperiod: 2018-09-01–2023-10-31

Kontaktperson:
Tatjana Summermatter  
tatjana.summermatter@visitdalarna.se

Finansiärer: Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Region Dalarna och EU-logga.