Två personer som står på en vandringsled.

Nationellt ramverk för vandringsleder

Sverige har ett brett utbud av vandringsturism- och pilgrimsleder. Men de behöver göras mer tillgängliga både för nationella och internationella besökare. För att driva arbetet med att ta fram gemensamma standards och ett nationellt ramverk pågår ett projekt finansierat av både Tillväxtverket och Jordbruksverket.


Om projektet

Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen. Detta innebär ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans, och när genomförandefasen inleds (2021) kommer en organisering av hela landet att etableras. Även en rad nationella aktörer och organisationer knyts på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några, liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor (Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen med flera).

Målgrupper för projektet

Arbetet riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder runt om i hela landet. Projektet ska ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

Projektet, som pågår under tre år, finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Projektperiod: 2019-12-01 till 2023-12-31

Under 2021 tog arbetsgruppen fram kvalitetskriterier som ett första steg till ett gemensamt nationellt ramverk. Du kan ladda ned dokumentet här:

Nationellt ramverk för vandringsleder: kvalitetskriterier 

Kontaktperson:
Johan Engström, projektledare
johan.engstrom@visitdalarna.se

Finansiärer: Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Tillväxtverket/EU Jordbruksfonden