Poi med en Dalahäst i.

Välkommen till DBEF årsstämma 2024

Styrelsen i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening (DBEF) hälsar dig varmt välkommen till årsstämma den 17 april kl 17.00. Mötet hålls i år vid Falu Gruva. Det finns inte möjlighet att delta digitalt.


Eventuella frågor besvaras av föreningens ordförande Anna Björkman: anna.bjorkman@falugruva.se

Anmäl dig här!

Ladda ned årsmöteshandlingarna inför stämman

Agenda

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning 2023

Agenda

 1. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.            
 2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
 3. Val av två justerare som tillika är rösträknare.
 4. Fråga om föreningsstämman blivit behörigt utlyst.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Behandling av motioner.
 14. Fastställande av budget.
 15. Fastställande av styrelsearvoden.
 16. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 17. Val av revisor och revisorssuppleant.
 18. Nomineringar till styrelsen för Visit Dalarna AB*.
 19.  Val av valberedning för beredning av förslag till styrelserepresentanter jämte val av ordförande i valberedningen.
 20. Upplösning av föreningen. (Första beslutet togs vid stämman 2023.)
 21. Övriga anmälda ärenden.
 22. Föreningsstämmans avslutande.